star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hoạt Động


Một số nội dung về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên qua văn kiện Đại hội XIII của Đảng


Ở mỗi giai đoạn cách mạng, những yêu cầu, những giá trị cụ thể và biểu hiện đối với đạo đức của người cộng sản có thể thay đổi do điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, bản chất giá trị đạo đức của người cộng sản, của Đảng cách mạng là không thay đổi.

Xem thêm

Chiến lược của Ấn Độ tại Biển Đông/ Biển Nam Trung Hoa” (India’s Strategy in the South China Sea)


Là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế và có hướng nghiên cứu về Ấn Độ thì các bạn sinh viên không nên bỏ qua cuốn sách này. “Chiến lược của Ấn Độ tại Biển Đông/ Biển Nam Trung Hoa” (India’s Strategy in the South China Sea), của tác giả Tridib Chakraborti và Mohor Chakraborty, được nhà xuất bản Routledge phát hành ngày 20/1/2020

Xem thêm

Giáo trình thể chế chính trị


Chính trị là loại hoạt động đặc biệt quan trọng của đời sống, quan hệ đến lợi ích của mọi thành viên trong cộng đồng xã hội. Thể chế chính trị là một bộ phận cấu thành của chính trị. Trong một chế độ xã hội, thể chế chính trị tác động trực tiếp đến đời sống của mọi người dân. Dù ít, dù nhiều mọi người trong mỗi quốc gia đều chịu sự chi phối của thể...

Xem thêm

Cần nhận thức đầy đủ và thực tế hơn về một số dự báo của Mác trong bối cảnh hiện nay


Sinh thời C.Mác có cả một hệ thống lý luận về nguyên nhân, tiền đề, điều kiện, các thời kỳ phát triển và đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản (CNCS), v.v.. Trong đó nhiều luận điểm là dự báo tương lai từ sự vận động của chủ nghĩa tư bản (CNTB) đương thời.

Xem thêm

3 mốc mục tiêu và 6 nhiệm vụ trọng tâm rong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí...

Xem thêm

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm về “Nhân dân” là một nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, chi phối. “Tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” là một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Kết quả 10 năm hợp tác đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ


Năm 2013, Việt Nam và Hoa Kỳ trở thành đối tác toàn diện của nhau. Trải qua 10 năm, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ  ngày càng được củng cố và phát triển, các lĩnh vực hợp tác ngày càng sâu rộng, đa dạng, thực chất, hiệu quả. Những dấu mốc, thành tựu và triển vọng trong quan hệ 2 nước còn nhiều dư địa tiếp tục phát triển,vì lợi ích của hai...

Xem thêm

Phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc


Với đồng bào các tôn giáo, phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào ta không phân biệt lương, giáo, hãy làm theo gương của các bậc sáng lập Đạo mà đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến, giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng là để giữ gìn quyền tôn giáo tự do. Bác cũng khẳng định đạo đức tôn giáo có giá trị nhân văn,...

Xem thêm

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là minh chứng cho dự báo thiên tài của C. Mác


Chúng ta đang đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) phát triển mạnh mẽ, chứng minh dự báo thiên tài của C.Mác cách đây hơn một trăm năm về những thay đổi khi “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”. Cuộc cách mạng này có tác động sâu rộng tới nhận thức, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị, quan hệ giữa các dân tộc…...

Xem thêm

Ý nghĩa của tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân


“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là tác phẩm cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về chủ đề đạo đức cách mạng, được công bố trong dịp kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/1969), vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta đang diễn ra quyết liệt để đi đến thắng lợi...

Xem thêm