star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hoạt Động


Nhận thức về vai trò chủ đạo của nền kinh tế Nhà nước


Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các tài nguyên quốc gia và tài sản thuộc sở hữu nhà nước như đất đai, hầm mỏ, rừng biển, ngân sách, các quỹ dự trữ ngân hàng nhà nước, hệ thống bảo hiểm, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phần vốn nhà nước góp vào các doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế khác.

Xem thêm

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh


Từ Đại hội V (1981) trở về trước, Đảng ta thường dùng khái niệm “tác phong” để nói về “tác phong Hồ Chủ tịch”. Hai chữ “tác phong” có hàm nghĩa hơi hẹp, mới chỉ nói lên được một mặt là “phong cách làm việc, phong cách công tác”, tuy ai cũng hiểu rằng ngoài công tác, phong cách của mỗi người còn được biểu hiện ra ở nhiều lĩnh vực hoạt động khác nữa....

Xem thêm

Quan điểm của Đảng ta về kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa


Từ nhận thức chưa đúng về kinh tế thị trường, xem kinh tế thị trường là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, là đặc trưng riêng có của chủ nghĩa tư bản, đối lập kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội đến nhận thức kinh tế thị trường là giá trị chung của nhân loại, Đảng ta đã xác định rõ kinh tế thị trường là mô hình kinh tế tất yếu khách quan của nền sản...

Xem thêm

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới


Trong bối cảnh hiện nay, thế giới đang trải qua những biến động to lớn, tiếp tục có những diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên toàn cầu, song vấn đề cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, gay go hơn, quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi...

Xem thêm

Đường Thái Tông


Vào cuối triều đại nhà Tùy (590-618), các cuộc nổi dậy của nông dân nhanh chóng lan rộng khắp đất nước do thuế khóa nặng nề, chiến tranh liên tiếp và sự xa hoa của hoàng đế. Vào năm 617, Lý Uyên được Sui Yangdi (hoàng đế nhà Tùy) cử đến Thái Nguyên để chống lại cuộc nổi dậy của nông dân ở đó.

Xem thêm

Những điểm chính trong quan hệ giữa Malaysia và Hoa Kỳ


Chính sách đối ngoại của Malaysia đối với Hoa Kỳ đã được sử dụng bằng sự kết hợp giữa hợp tác, can dự và thỉnh thoảng có những khác biệt. Dưới đây là một số điểm chính liên quan đến chính sách đối ngoại của Malaysia đối với Hoa Kỳ:

Xem thêm

Mối quan hệ giữa Đảng và dân dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh


Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo ra mọi của cải vật chất và những giá trị tinh thần, là người làm nên lịch sử, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nhân dân là lực lượng cơ bản và là động lực của mọi cuộc cách mạng. Phát triển sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của...

Xem thêm

Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa và phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam


Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống những quan điểm lý luận về văn hóa là kết tinh những giá trị văn hóa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất; là sự vận dụng sáng tạo những lý luận về văn hóa của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tư tưởng của Người về văn hóa đã dẫn dắt, định hướng...

Xem thêm

Thể chế chính trị thế giới


Trên thế giới hiện có trên 200 quốc gia với thể chế chính trị khác nhau. Mỗi thể chế lại có hình thức tổ chức, mô hình hoạt động, tính chất và đặc trưng khác nhau. Làm thế nào để có thể hiểu được một cách cơ bản bản chất chính trị của các quốc gia đó?

Xem thêm

Quan điểm của Đảng về vai trò của thành phần kinh tế tư nhân qua các kỳ đại hội (ĐH VI– ĐH VIII)


Đại hội VI của Đảng năm 1986, khởi xướng công cuộc đổi mới, đề ra chính sách kinh tế nhiều thành phần và qua từng kỳ đại hội sau đó, tư tưởng này đã có những phát triển, đặc biệt, Đại hội X (năm 2006) chủ trương coi trọng kinh tế tư nhân, đến Đại hội XIII coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Xem thêm