star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hoạt Động


Giới thiệu sách “Đôi điều cần suy ngẫm” của Jiddu Krishnamurti


Xuất bản lần đầu năm 1964, với ngôn từ đơn giản, trực diện và những chất vấn giàu tính khai sáng, “Đôi điều cần suy ngẫm” là một trong những tác phẩm quen mặt bạn đọc nhất của Krishnamurti. Sách đã được dịch ra 22 thứ tiếng và lọt danh sách 100 tựa sách tinh thần hay nhất của thế kỷ 20. Mỗi chương trong cuốn sách tập trung vào những phạm trù khác nhau,...

Xem thêm

Chữ “Dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh


Ngay từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước, điều quan tâm lớn nhất của Hồ Chí Minh là độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân. Yêu nước, thương dân, đấu tranh không mệt mỏi vì hạnh phúc của Nhân dân là lẽ sống của Người. Năm 1930, trong Chánh cương vắn tắt của Đảng, Người cũng đã xác định rõ ràng mục tiêu đấu tranh của cách mạng là “Làm...

Xem thêm

Tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay


Công tác tư tưởng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu, phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng, góp phần to lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân nói chung và sinh viên các trường đại học, cao đẳng nói riêng.

Xem thêm

Những nội dung cốt lõi và mới của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị TW6 khóa XIII


Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 9-10-2022. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết và kết luận của Hội nghị. Cụ thể: Hội nghị đã ban hành 3 nghị quyết, 1 kết luận gồm: 1) Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện...

Xem thêm

Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường sinh thái


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Mỗi lời nói, hành động của Người đều hướng tới lợi ích thiết thực của con người, hướng tới sự hài hòa giữa con người, xã hội với thiên nhiên, trong đó việc bảo vệ môi trường sinh thái cũng không nằm ngoài mục đích đó. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Xem thêm

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay


Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh về rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, hơn 90 năm qua, những giá trị đạo đức của một Đảng cách mạng từng bước đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tu rèn và trở thành cội nguồn sức mạnh của Đảng để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được những thắng lợi to lớn trong quá trình...

Xem thêm

Các vấn đề xã hội trong Âm nhạc


Xã hội ngày nay đối mặt với rất nhiều vấn đề: thực trạng nghèo đói, bất bình đẳng, định kiến giới,…  Các vấn đề ấy len lỏi vào đời sống của con người qua phim ảnh, thơ ca, hội hoạ,… Trong đó, âm nhạc cũng là nơi thể hiện những mối quan tâm xã hội ấy.  Âm nhạc không chỉ để giải trí, đó còn là cách mà các nghệ sĩ truyền tải thông điệp của họ về các vấn...

Xem thêm

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên


Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, những giá trị đạo đức của thời kỳ cách mạng giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được kế thừa, phát triển. Bên cạnh đó, trong bối cảnh mới nội dung đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên tiếp tục được bổ sung thêm những giá trị mới, những yêu cầu mới. Điều đó được thể hiện rõ ở những...

Xem thêm

Giới thiệu về sách “Nguồn gốc các loài” của Charles Darwin


Charles Darwin (1809-1882) là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Nếu như sự tiến hóa được cộng đồng các nhà khoa học và công chúng chấp nhận ở thời đại Darwin, thì lý thuyết chọn lọc của ông...

Xem thêm

Tác phẩm “Đường cách mệnh” - kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam


“Đường cách mệnh”, tên cuốn sách trên bản gốc được viết là "Dường Kách mệnh", là tác phẩm tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927. Cuốn sách được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất...

Xem thêm