star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

ĐÀO TẠO

Văn học (chuyên ngành Văn Báo chí)

­ NGÀNH VĂN HỌC (Chuyên ngành Văn Báo chí) * Tổng quan ngành Văn học là ngành chuyên cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về lí luận văn...

Quan hệ Quốc tế (chương trình tiếng Anh, Nhật, Trung)

NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ Gồm 3 chương trình: - Quan hệ Quốc tế chương trình tiếng Anh - Quan hệ Quốc tế chương trình tiếng Nhật - Quan hệ Quốc...

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch)

NGÀNH VIỆT NAM HỌC (chuyên ngành VĂN HÓA DU LỊCH) * Tổng quan ngành Ngành Việt Nam học sẽ mang đến cho người học một bức tranh tổng thể về Việt...

Truyền thông Đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện là ngành tích hợp kiến thức giữa báo chí – truyền thông và công nghệ thông tin để sáng tạo, xây dựng, thiết kế những sản phẩm...

Quan hệ Quốc tế

ĐẠI HỌC DUY TÂN, MỘT TRUNG TÂM LỚN VỀ ĐÀO TẠO QUAN HỆ QUỐC TẾ   Được phép của Bộ Giáo dục- Đào tạo, ĐẠI HỌC DUY TÂN (DTU), bắt đầu đào tạo về Quan hệ...