star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

TUYỂN SINH

Văn học (chuyên ngành Văn Báo chí)

Mã ngành: 7229030. Mã Chuyên ngành: 601 Môn Xét tuyển theo Học bạ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG 1.Văn, Sử, Địa 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ 3.Văn, Toán, Sử 4.Văn, Toán, Địa 1.Văn, Sử, Địa 2.Văn,...

Quan hệ Quốc tế (Chương trình tiếng Anh, Nhật, Trung)

Mã ngành: 7310206. Mã Chuyên ngành: - Chương trình Tiếng Anh: 608. - Chương trình Tiếng Nhật: 604. - Chương trình Tiếng Trung: 603. Môn Xét tuyển theo Học bạ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG 1.Văn, Sử,...

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch)

Mã ngành: 7310630. Mã Chuyên ngành: 605. Môn Xét tuyển theo Học bạ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG 1.Văn, Sử, Địa 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ 3.Văn, Toán, Lý 4.Toán, Lý, Ngoại ngữ 1.Văn, Sử, Địa 2.Văn,...

Truyền thông Đa phương tiện

Mã ngành: 7320104. Mã Chuyên ngành: 607 Môn Xét tuyển theo Học bạ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG 1.Văn, Sử, Địa 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ 3.Toán, Lý, Ngoại ngữ 4.Toán, Lý, Hóa 1.Văn, Sử, Địa 2.Văn,...