star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại học

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch)

Mã ngành: 7310630. Mã Chuyên ngành: 605.

Môn Xét tuyển theo Học bạ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG
1.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, Ngoại ngữ
3.Văn, Toán, Lý
4.Toán, Lý, Ngoại ngữ
1.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, KHXH
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ
4.Toán, Lý, Ngoại ngữ