star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thạc sĩ Văn học

Trình độ đào tạo:     Thạc sĩ
Ngành đào tạo:    Văn học
Mã ngành:        8229030
Hình thức đào tạo:    Chính quy 
Mục tiêu đào tạo: Đào tạo thạc sĩ ngành Văn học đảm bảo tính cơ bản và hiện đại, chuyên sâu về văn học, có khả năng vận dụng các kiến thức cơ sở và lý thuyết nghiên cứu văn học vào nghiên cứu - phê bình những vấn đề của thực tiễn; có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.