star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay


Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh về rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, hơn 90 năm qua, những giá trị đạo đức của một Đảng cách mạng từng bước đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tu rèn và trở thành cội
nguồn sức mạnh của Đảng để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được những thắng lợi to lớn trong quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững đã và đang trở thành vấn đề cấp bách cả về lý luận và thực tiễn.  Trong tình hình hiện nay, để nâng cao
chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu và mỗi cán bộ đảng viên về vai trò và tầm quan trọng của xây dựng Đảng về đạo đức. Xem đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên là gốc, là nền tảng để lựa chọn, sử dụng, bổ nhiệm và đề bạt cán bộ. Đại hội XIII nhấn mạnh đến yêu cầu nêu gương: “Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan toả, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Coi trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định nêu gương”.

Hai là, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể là, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ…đấu tranh mạnh mẽ với mọi biểu hiện lệch lạc xử lý nghiêm vi mọi hành vi vi phạm đạo đức, lối sống”. Đồng thời “kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống” để nhân rộng ra trong toàn Đảng, toàn quân, toàn
dân và toàn xã hội.

Ba là, Đảng phải xây dựng mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Thông qua các tổ chức Đảng ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể, chính trị của nhân dân, lắng nghe ý kiến của người dân, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Đại hội XIII chỉ rõ: trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bốn là, tập trung nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Từ đó, hoàn thiện bộ tiêu chí về đạo đức của Đảng trong bối cảnh mới hiện nay. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên học tập, rèn luyện để hoàn thiện mình.

Năm là, song song với việc xây dựng Đảng về đạo đức, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, vì vậy cần phải xây dựng luật về Đảng trong hệ thống chính trị. Ngày nay, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khắc ghi và thực hiện theo lời dạy đó. Những giá trị đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên nói riêng và giá trị nhân ái của dân tộc Việt Nam nói chung đã trở thành biểu tượng tốt đẹp trong tình cảm của bạn bè quốc tế. Đó cũng chính là tính ưu việt của bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang hướng đến./.

Th.s Hoàng Thị Kim Oanh - Bộ môn Lý luận Chính trị