star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hoạt Động


Trí tuệ nhân tạo - lợi ích và những nguy cơ chủ yếu


Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là sản phẩm khoa học, mô phỏng các quá trình trí tuệ của con người bằng máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính. Các quy trình này bao gồm học tập (thu nhận thông tin và quy tắc sử dụng thông tin), hệ thống lý luận (sử dụng quy tắc, lựa chọn, xử lý thông tin để đạt được kết luận gần đúng hoặc xác định)...

Xem thêm

Quan điểm của đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng về phát triển nguồn nhân lực


Trong những năm qua, thế giới đã có những bước chuyển biến to lớn, mà một trong những yếu tố quyết định đến sự chuyển biến đó là sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trước bối cảnh mới đó, Đảng và Nhà nước ta càng đặc biệt coi trọng việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công...

Xem thêm

Ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sinh viên hiện nay


Nghiên cứu, học tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học có ý nghĩa lý luận là trang bị những nhận thức chính trị – xã hội cho sinh viên, giúp học có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Sinh viên, đội ngũ trí thức trẻ, trong tương lai là những lực lượng xã hội có trí tuệ, có nhiều khả năng và tâm huyết trong...

Xem thêm

Lãnh đạo sâu sát, bản lĩnh cách mạng đức độ đa tài của vị tướng “Hai Mạnh”- Đại tướng Chu Huy Mân


Suốt cuộc đời ông đã đem hết ý chí, sức lực và trí tuệ của người cộng sản cống hiến cho cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhận xét: “Suốt cuộc đời, Đại tướng Chu Huy Mân đã đem hết sức lực và trí tuệ góp phần vào sự...

Xem thêm

Vai trò và lịch sử ra đời ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Xem thêm

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023


Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nghị quyết xác đinh, năm 2023, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%. Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Xem thêm

Giá trị khai sáng, mở đường trong bản Đề Cương Văn Hóa năm 1943 của Đảng


Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tổ chức vào tháng 2-1943 đã thông qua Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo. Đây là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Văn hóa soi đường cho quốc...

Xem thêm

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân


Với tinh thần nhân văn cao cả và nhãn quan chính trị sắc bén, suốt cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng, các cấp chính quyền, trong các tầng lớp nhân dân. Trong các tác phẩm của mình, Bác có tới trên 400 bài nói...

Xem thêm

Xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ giảng viên các trường đại học theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh


Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của giáo dục là nhằm đào tạo ra những con người có đủ đức, đủ tài góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, giáo dục còn nhằm đào tạo ra những nhân tài cho đất nước, để cho Tổ quốc ta được sánh vai cùng cường quốc năm châu. Do vậy, để thực hiện được nhiệm vụ vẻ vang và vô cùng cao quý...

Xem thêm

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tham khảo chương 2: Chủ nghĩa Duy vật Biện chứng


Trong các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, quy luật nào chỉ ra cách thức chung nhất của sự vận động, phát triển?

Xem thêm