star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Hoạt Động


Mối quan hệ giữa Đảng và dân dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh


Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo ra mọi của cải vật chất và những giá trị tinh thần, là người làm nên lịch sử, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nhân dân là lực lượng cơ bản và là động lực của mọi cuộc cách mạng. Phát triển sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của...

Xem thêm

Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa và phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam


Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống những quan điểm lý luận về văn hóa là kết tinh những giá trị văn hóa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất; là sự vận dụng sáng tạo những lý luận về văn hóa của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tư tưởng của Người về văn hóa đã dẫn dắt, định hướng...

Xem thêm

Thể chế chính trị thế giới


Trên thế giới hiện có trên 200 quốc gia với thể chế chính trị khác nhau. Mỗi thể chế lại có hình thức tổ chức, mô hình hoạt động, tính chất và đặc trưng khác nhau. Làm thế nào để có thể hiểu được một cách cơ bản bản chất chính trị của các quốc gia đó?

Xem thêm

Quan điểm của Đảng về vai trò của thành phần kinh tế tư nhân qua các kỳ đại hội (ĐH VI– ĐH VIII)


Đại hội VI của Đảng năm 1986, khởi xướng công cuộc đổi mới, đề ra chính sách kinh tế nhiều thành phần và qua từng kỳ đại hội sau đó, tư tưởng này đã có những phát triển, đặc biệt, Đại hội X (năm 2006) chủ trương coi trọng kinh tế tư nhân, đến Đại hội XIII coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Xem thêm

Nội dung cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phòng, chống tham ô, tham nhũng trong Đảng, Nhà nước. Người cho rằng đó là “những căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm”, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước; gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân....

Xem thêm

Tìm kiếm màu sắc hiện sinh thông qua “tội ác và hình phạt” của Dostoyevsky


Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (1821–1881) là một tiểu thuyết gia, nhà báo và nhà tiểu luận người Nga có tác phẩm văn học là những văn bản nền tảng trong lịch sử của chủ nghĩa hiện sinh. Dostoevsky (đôi khi được đánh vần là Dostoyevsky) khám phá sự cô đơn và tuyệt vọng của thân phận con người. Ông coi thân phận con người bị hạn chế bởi các thể chế xã...

Xem thêm

Sáu bước để thực hiện lớp học nghịch đảo theo quan điểm của Jeff Dunn


Thay vì dạy trực tiếp bài học này, hãy tạo một video. Một screencast hoạt động. Đảm bảo rằng nó chứa tất cả các yếu tố chính mà bạn đề cập đến trong lớp học. Trong cuốn sách của Bergmann và Sams (2012), họ cũng chỉ ra rằng đừng tạo video chỉ vì mục đích tạo video. Chỉ làm như vậy khi bạn cảm thấy những điều này là phù hợp và cần thiết. Tất cả phụ...

Xem thêm

Kỷ niệm 205 năm ngày sinh Các Mác 5/5/1818 – 5/5/2023


Các Mác (1818 - 1883) sinh ra ở Trier, thành phố cổ kính thuộc phía Tây nước Phổ (nước Đức ngày nay). Các Mác một trong những triết gia vĩ đại nhất thế giới là người đồng sáng lập học thuyết chính trị mà sau này Lênin đã tiếp tục phát triển thành Chủ nghĩa Mác - Lênin.Các Mác có chuyện tình đáng ngưỡng mộ với vợ là Jenny von Westphalen. Các Mác và Jenny...

Xem thêm

Kết quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và nhà nước thời gian gần đây


Hiện nay, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, cùng với sự gia tăng của chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chạy đua vũ trang; thách thức an ninh...

Xem thêm

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính”


Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là yêu cầu cơ bản mà Đảng ta luôn đề ra trong tất cả các giai đoạn cách mạng. Hồ Chí Minh đã nói “mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không”. Vì vậy, Người luôn trăn trở, chăm lo xây dựng chính quyền vững mạnh, thật sự của dân, do dân, vì dân, chính phủ...

Xem thêm