star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ


Các vấn đề xã hội trong Âm nhạc


Xã hội ngày nay đối mặt với rất nhiều vấn đề: thực trạng nghèo đói, bất bình đẳng, định kiến giới,…  Các vấn đề ấy len lỏi vào đời sống của con người qua phim ảnh, thơ ca, hội hoạ,… Trong đó, âm nhạc cũng là nơi thể hiện những mối quan tâm xã hội ấy.  Âm nhạc không chỉ để giải trí, đó còn là cách mà các nghệ sĩ truyền tải thông điệp của họ về các vấn...

Xem thêm

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên


Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, những giá trị đạo đức của thời kỳ cách mạng giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được kế thừa, phát triển. Bên cạnh đó, trong bối cảnh mới nội dung đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên tiếp tục được bổ sung thêm những giá trị mới, những yêu cầu mới. Điều đó được thể hiện rõ ở những...

Xem thêm

Tác phẩm “Đường cách mệnh” - kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam


“Đường cách mệnh”, tên cuốn sách trên bản gốc được viết là "Dường Kách mệnh", là tác phẩm tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927. Cuốn sách được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất...

Xem thêm

Quán triệt quan điểm “học đi đôi với hành” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Dạy – Học hiện nay


Hiện nay, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ giáo dục đào tạo, việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các trường đại học nói chung và trường Đại học Duy Tân nói riêng càng có ý nghĩa to lớn, đòi hỏi chúng ta phải “học tập và làm theo” nhiều nội dung, trong đó quán triệt và thực hiện quan...

Xem thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong nghệ thuật truyền thống của dân tộc


Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống riêng biệt, độc đáo, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thể hiện tính đoàn kết cộng đồng, sự gắn bó, hài hòa giữa con người với các yếu tố tự nhiên đã dần trở thành món ăn tinh thần độc đáo của dân tộc.

Xem thêm

Quan điểm của Đảng về nguồn lực con người ở nước ta hiện nay


Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng ta nhận thức rõ vị trí, vai trò to lớn của nguồn lực con người, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn đặt vấn đề con người, phát huy nguồn lực con người vào vị trí trung tâm, coi đó là điều kiện quyết định của mọi thắng lợi, điều đó luôn đuợc Đảng ta xác định: Nguồn lực...

Xem thêm

Sự bổ sung, phát triển lý luận của Đảng ta về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, nhưng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn vận dụng sáng tạo và bổ sung, phát triển lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm, bối cảnh, tình hình cách mạng nước ta, thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:

Xem thêm

Đối mới quá trình giáo dục và tự rèn luyện đạo đức cách mạng cho sinh viên Đại học Duy Tân trong giai đoạn hiện nay


Đối mới quá trình giáo dục và tự rèn luyện đạo đức là vấn đề quan trọng hàng đầu để phát triển đạo đức cách mạng cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Nhân cách sinh viên trong thời kỳ mới không tự phát hình thành, phát triển mà phải thông qua hoạt động giáo dục đào tạo một cách tích cực chủ động, trong đó giáo dục giữ vai trò rất quan trọng. Đạo...

Xem thêm

Cạnh tranh ảnh hưởng chiến lược nước lớn Và tác động đến việt nam


Nước lớn (cường quốc) là khái niệm dùng để chỉ những quốc gia có diện tích rộng, dân số đông và có nguồn lực phát triển vượt trội so với nhiều nước khác. Đó là nước có tiềm lực, sức mạnh và ảnh hưởng vượt trội về chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế và văn hóa, có khả năng tạo ảnh hưởng, chi phối và định hình chính sách và hành vi của các quốc gia...

Xem thêm

Hưởng Ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11: Sinh Viên - Điểm Sáng Tương Lai


Ngày 9/11 hàng năm, được chính thức ghi nhận là "Ngày Pháp Luật Việt Nam." Ngày này đã trở thành dịp quan trọng để tôn vinh Hiến pháp, hệ thống pháp luật và toàn bộ những cống hiến của người làm pháp luật cũng như thể hiện sự đoàn kết trong việc thực hiện và bảo vệ pháp luật, góp phần thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp,...

Xem thêm