star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ


Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân


Với tinh thần nhân văn cao cả và nhãn quan chính trị sắc bén, suốt cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng, các cấp chính quyền, trong các tầng lớp nhân dân. Trong các tác phẩm của mình, Bác có tới trên 400 bài nói...

Xem thêm

Xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ giảng viên các trường đại học theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh


Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của giáo dục là nhằm đào tạo ra những con người có đủ đức, đủ tài góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, giáo dục còn nhằm đào tạo ra những nhân tài cho đất nước, để cho Tổ quốc ta được sánh vai cùng cường quốc năm châu. Do vậy, để thực hiện được nhiệm vụ vẻ vang và vô cùng cao quý...

Xem thêm

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tham khảo chương 2: Chủ nghĩa Duy vật Biện chứng


Trong các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, quy luật nào chỉ ra cách thức chung nhất của sự vận động, phát triển?

Xem thêm

Quan điểm, chủ trương, giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển, Đảo tổ quốc hiện nay


Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp là BCT, BBT; sự điều hành, thống nhất của Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong giải quyết tranh chấp, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Xem thêm

Ảnh hưởng của Bản “sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I Lênin đến con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc


Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin thường được gọi tắt là Luận cương của V.I.Lênin hay Sơ thảo luận cương. Đây là một trong những văn kiện được V.I.Lênin viết xong vào tháng 6, 7 năm 1920 để trình bày tại Đại hội II Quốc tế Cộng sản, họp từ 19 - 7 đến 07 - 8 - 1920; ngay sau đó, bản Luận cương này...

Xem thêm

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam


Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cung cấp phương pháp luận, những luận chứng, luận cứ, lý luận và thực tiễn, những cấu trúc chính của mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Trong nội dung báo cáo với hội nghị hôm nay tôi xin trình bày, phân...

Xem thêm

Tìm hiểu một số cách tiếp cận về Chủ nghĩa Mác – Lênin


Chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; Trên cơ sở nhu cầu và mục đích nghiên cứu, đã có nhiều cách tiếp cận về Chủ nghĩa Mác – Lênin trên những phương diện (góc độ) khác nhau, theo đó, có năm cách tiếp cận cơ bản sau đây:

Xem thêm

Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và con đường cứu nước của Hổ Chí Minh


Cách đây hơn một thế kỷ (105 năm), ngày 7-11-1917, cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra, đánh dấu sự thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở nước Nga. Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc mình. Cũng từ đó, Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh...

Xem thêm

Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân Quyền liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023 – 2025


Ngày 11/10/2022 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (New York, Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Năm 2013, Việt Nam lần đầu tiên trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp...

Xem thêm

Lịch sử Đảng- ngành khoa học còn nhiều mới mẻ


Nhiều người không thừa nhận Lịch sử Đảng (LSĐ) là một ngành khoa học, họ chỉ coi đây là nội dung của khoa học lịch sử. LSĐ Cộng sản Việt Nam là lịch sử lãnh đạo xây dựng và đấu tranh của Đảng với tư cách đội tiền phong chính trị của giai cấp công nhân, đại biểu lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa...

Xem thêm