star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ


Tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam


Trong bức điện được công bố trên trang web của Điện Kremli, Tổng thống Vladimir Putin nhận định: “Cách mạng Tháng Mười là một phần không thể tách rời của lịch sử thế giới. Cuộc cách mạng năm 1917 đã tác động vô cùng to lớn đến sự phát triển của nước Nga và toàn thể thế giới, đã phần nhiều định ra bức tranh chính trị, kinh tế và xã hội của thế kỷ 20”[1]....

Xem thêm

Góp phần tìm hiểu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh


Trong tác phẩm “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh” , đồng chí Võ Nguyên Giáp có bài viết nêu rõ: “Nghiên cứu cuộc đời và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh,  chúng ta thấy rất rõ ở Người chủ nghĩa yêu nước, tinh thần nhân ái, truyền thống văn hóa phương Đông, phương Tây và sự phát triển chủ nghĩa nhân đạo hiện thực của chủ nghĩa Mác. Sự tổng hợp đó hình thành...

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng “đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xây dựng văn hóa công sở


Cách đây hơn 75 năm, tháng 3/1947, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đời sống mới”. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới” không chỉ có giá trị to lớn trong việc xây dựng con người, xã hội Việt Nam mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn có ý nghĩa thời...

Xem thêm

Mục đích, kết quả, ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden


Đối với Việt Nam, mục đích lớn nhất, bao trùm của chuyến thăm là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ. Đây là một cột mốc rất quan trọng nhằm triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; Việt Nam là bạn, là đối tác...

Xem thêm

Dự báo về xu hướng giao lưu, hội nhập văn hóa trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản


Gần hai thế kỷ qua, mặc dù chịu nhiều sự công kích, chống phá của các thế lực thù địch với chủ nghĩa Mác nhằm phủ nhận, xóa bỏ quan niệm duy vật về lịch sử và các quy luật khách quan trong tiến trình vận động của nhân loại, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn đứng vững trước mọi thử thách, trở thành cương lĩnh của thời đại, là nguồn sức mạnh củng cố niềm...

Xem thêm

Một số kinh nghiệm học tập tốt các môn Lý luận Chính trị ở trường Đại học


Học tập tốt các môn lý luận chính trị là đòi hỏi khách quan đối với các trường đại học hiện nay, nhằm đào tạo đội ngũ sinh viên - những người được coi là rường cột, là chủ nhân tương lai của đất nước góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Xem thêm

Một số nội dung về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên qua văn kiện Đại hội XIII của Đảng


Ở mỗi giai đoạn cách mạng, những yêu cầu, những giá trị cụ thể và biểu hiện đối với đạo đức của người cộng sản có thể thay đổi do điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, bản chất giá trị đạo đức của người cộng sản, của Đảng cách mạng là không thay đổi.

Xem thêm

Cần nhận thức đầy đủ và thực tế hơn về một số dự báo của Mác trong bối cảnh hiện nay


Sinh thời C.Mác có cả một hệ thống lý luận về nguyên nhân, tiền đề, điều kiện, các thời kỳ phát triển và đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản (CNCS), v.v.. Trong đó nhiều luận điểm là dự báo tương lai từ sự vận động của chủ nghĩa tư bản (CNTB) đương thời.

Xem thêm

3 mốc mục tiêu và 6 nhiệm vụ trọng tâm rong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí...

Xem thêm

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm về “Nhân dân” là một nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, chi phối. “Tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” là một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xem thêm