star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ


Hồ Chí Minh – hiện thân của tinh thần đổi mới sáng tạo


Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã sống trọn cuộc đời vì dân, vì nước. Với “ham muốn tột bậc” là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, Người luôn tìm tòi hướng đi, cách làm mới để đạt mục đích cao cả của mình.  Sinh ra trong bối...

Xem thêm

Một số điểm mới trong nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII


Để tổng kết thực tiễn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991), 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta nhấn mạnh cần thống nhất...

Xem thêm

Hoàn cảnh ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tình hình cách mạng Việt Nam vào thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm.Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Chủ Tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. Trong di sản mà người để lại cho toàn Đảng, toàn dân có...

Xem thêm

Hoàn cảnh ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tình hình cách mạng Việt Nam vào thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm.Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Chủ Tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. Trong di sản mà người để lại cho toàn Đảng, toàn dân có...

Xem thêm

Ngày quốc tế giáo dục 24/1


Giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển; hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, các chính phủ đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Việc chuyển đổi tương lai đòi hỏi một sự tái cân bằng khẩn cấp hoặc các mối quan hệ với thiên nhiên cũng như với công nghệ xuyên suốt cuộc sống, mang...

Xem thêm

Chữ “Dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh


Ngay từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước, điều quan tâm lớn nhất của Hồ Chí Minh là độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân. Yêu nước, thương dân, đấu tranh không mệt mỏi vì hạnh phúc của Nhân dân là lẽ sống của Người. Năm 1930, trong Chánh cương vắn tắt của Đảng, Người cũng đã xác định rõ ràng mục tiêu đấu tranh của cách mạng là “Làm...

Xem thêm

Tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay


Công tác tư tưởng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu, phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng, góp phần to lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân nói chung và sinh viên các trường đại học, cao đẳng nói riêng.

Xem thêm

Những nội dung cốt lõi và mới của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị TW6 khóa XIII


Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 9-10-2022. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết và kết luận của Hội nghị. Cụ thể: Hội nghị đã ban hành 3 nghị quyết, 1 kết luận gồm: 1) Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện...

Xem thêm

Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường sinh thái


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Mỗi lời nói, hành động của Người đều hướng tới lợi ích thiết thực của con người, hướng tới sự hài hòa giữa con người, xã hội với thiên nhiên, trong đó việc bảo vệ môi trường sinh thái cũng không nằm ngoài mục đích đó. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Xem thêm

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay


Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh về rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, hơn 90 năm qua, những giá trị đạo đức của một Đảng cách mạng từng bước đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tu rèn và trở thành cội nguồn sức mạnh của Đảng để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được những thắng lợi to lớn trong quá trình...

Xem thêm