star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

THÔNG BÁO


THÔNG BÁO

Thông báo tuyển sinh chương trình tiến sĩ, thạc sĩ Trường Ngoại Ngữ - XHNV - Đại học Duy Tân năm 2023


Với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên phục vụ cho các mảng công tác liên quan đến khoa học xã hội và ngôn ngữ nước ngoài, ngày 25/3/2022 Trường Ngoại ngữ - Xã hội Nhân văn (NN-XHNV) chính thức được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ- ĐHDT-HĐT của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân trên cơ sở sáp nhập 6 khoa,...

Xem thêm