star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ (BẬC ĐẠI HỌC)


Mục tiêu đào tạo.
Đào tạo cử nhân Quan hệ Quốc tế theo tín chỉ có những mục tiêu sau:

- Chính trị tư tưởng:

+ Thấm nhuần lý luận chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Tuân thủ chủ trương của Đảng và Nhà nước, có lý tưởng xây dựng Xã hội chủ nghĩa.

+ Có tinh thần dân tộc tiến bộ, kiên trì đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.

- Phẩm chất đạo đức:

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

+ Trung thực, khách quan, yêu nghề, yêu dân tộc.

- Về kiến thức:

             Sinh viên phải nắm vững những kiến thức cơ bản về quốc tế học (quan hệ quốc tế, về kinh tế và luật pháp quốc tế, về lịch sử và văn hóa thế giới, ...), về khu vực châu Âu và châu Mỹ, về chính sách và quan hệ đối ngoại của Việt nam.

- Về kỹ năng: Sinh viên được trang bị những kiến thức về:

+ Đáp ứng yêu cầu theo điều 27-Quy chế đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

+ Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật) giao tiếp tương đương bằng B, trình độ tin học văn phòng tương đương bằng B (thông qua đợt khảo sát cuối khóa do trường tổ chức).

+ Nắm vững kiến thức đại cương, đại cương ngành và chuyên ngành để học các chương trình đại học khác theo quy định và nâng cao trình độ nghiệp vụ.

+ Phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế

+ Phương pháp giao tiếp quốc tế

- Về thái độ:

+ Tự học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các yêu cầu mới

+ Tinh thần xây dựng cải tiến cách thức làm việc để đạt hiệu quả cao hơn.

+ Quan tâm đến sự phát triển của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp nơi đang hoạt động.

+ Phê phán, đấu tranh chống các hành vi sai trái.

- Về hành vi:

+ Chấp hành quy định của pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan.

+ Bảo vệ an ninh, lợi ích của dân tộc, ngành, doanh nghiệp.

+ Tự tin, bản lĩnh, thể hiện hết năng lực.

+ Chấp hành sự phân công, điều động của đơn vị.

- Về năng lực: Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ Quốc tế, sinh viên có khả năng đảm nhận các loại công việc sau đây:

+ Nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về quốc tế tại các trường đại học, các viện khoa học, các cơ quan ngoại giao ở trung ương hay ở địa phương.

+ Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và làm công tác đối ngoại tại các cơ quan an ninh, quốc phòng, các cơ quan truyền thông, các cơ quan văn hóa đối ngoại.

+ Làm việc trong các cơ quan đại diện, các cơ sở doanh nghiệp của người Việt Nam và người nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài.

+ Làm việc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài, các liên doanh và doanh nghiệp tư nhân.

+ Có khả năng công tác trên các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy hoặc phục vụ trong các ngành liên quan đến các vấn đề quốc tế và quan hệ đối ngoại.

Chuẩn đầu ra.
Ngay khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân, sinh viên có (khả năng):

Yêu cầu về kiến thức:

            (a) giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ văn phòng bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế.

            (b) có kiến thức tổng quát và toàn diện, có phương pháp và những công cụ  phân tích các hiện tượng Quan hệ Quốc tế. Trên cơ sở đó có khả năng tiếp nhận những kiến thức chuyên ngành về những vấn đề QHQT chung của thế giới và khu vực.

             (c) nắm được những tri thức cơ bản về đất nước học một số nước lớn trên thế giới và các nước Đông Nam Á cũng như mối quan hệ của các nước này đối với nước ta.

            (d) Nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng CSVN trong tình hình hiện nay

Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:

            (e) Kỹ năng cơ bản về đàm phán quốc tế và nghiên cứu quốc tế,

            (f) Kỹ năng công tác văn phòng đối ngoại trong môi trường quốc tế.

             (g) Có phương pháp trong việc thuyết trình, trao đổi về các vấn đề liên quan QHQT.

            (h) Kỹ năng chung về trình bày, thảo luận và đối thoại khoa học về các vấn đề QHQT trong khu vực và thế giới.

- Kỹ năng mềm:

            (i) khả năng chịu áp lực công việc

            (j) Khả năng giao tiếp,

            (k) Khả năng làm việc theo nhóm đa ngành, đa lĩnh vực,

            (l) Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ từ 420 điểm TOEIC  trở lên.

 Yêu cầu về thái độ:

 (m) Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

             (n) Có nhận thức đúng về các vấn đề của đất nước và mối quan hệ qua lại giữa tình hình trong nước và Quốc tế.

  (0) Thái độ tôn trọng đúng mức và phù hợp về đất nước và vùng đất nơi mình đang sinh sống, vận dụng trong thực tiễn công tác về các vấn đề QHQT.