star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chương trình học


Cao Học Quan Hệ Quốc Tế (Cao Học - Thạc Sỹ)


Mã Môn học Tên Môn học Số ĐVHT
ĐẠI CƯƠNG
Ngoại Ngữ
(Bắt buộc)
ENG 601 Anh Văn 1 3 Credits
ENG 602 Anh Văn 2 3 Credits
ENG 701 Anh Văn 3 3 Credits
Triết học
(Bắt buộc)
PHI 500 Triết Học 4 Credits
Phương Pháp Luận
(Bắt buộc)
PHI 600 Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học 2 Credits
GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG
ĐẠI CƯƠNG NGÀNH
Chính Sách Việt Nam
(Bắt buộc)
INR 618 3 Credits
Quan Hệ Quốc Tế
(Bắt buộc)
INR 629 3 Credits
INR 601 3 Credits
Học Phần Tự Chọn Kiến Thức Cơ Sở
(Chọn 3 trong 8)
LAW 603 Luật Kinh Tế 3 Credits
INR 625 3 Credits
INR 650 3 Credits
INR 670 3 Credits
INR 661 3 Credits
INR 626 3 Credits
HIS 625 3 Credits
COM 705 3 Credits
CHUYÊN NGÀNH
Quan Hệ Quốc Tế
(Bắt buộc)
INR 621 3 Credits
INR 732 3 Credits
INR 752 3 Credits
Học Phần Tự Chọn Kiến Thức Chuyên Ngành
(Chọn 4 trong 7)
INR 726 3 Credits
INR 704 3 Credits
INR 762 3 Credits
INR 735 2 Credits
INR 770 2 Credits
INR 780 3 Credits
INR 763 3 Credits
Tốt Nghiệp
(Bắt buộc)
INR 799 8 Credits