star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

VỊ TRÍ VIỆC LÀM DÀNH CHO THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ


VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ
Những vị trí công tác mà người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
- Nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề quốc tế tại những cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu.
- Nghiên cứu và phân tích các vấn đề quốc tế tại các cơ quan báo chí – truyền thông trong và ngoài nước cũng như các công ty tư vấn có liên quan đến hoạt động đối ngoại của quan hệ quốc tế.
- Làm công tác đối ngoại tại các cơ quan ngoại giao ở trung ương và địa phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh - quốc phòng,...
    - Làm việc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài, các liên doanh và doanh nghiệp tư nhân.
Ngoài ra sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ Quan hệ quốc tế có khả năng trực tiếp tham gia các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy; hoặc tham gia hoạt động thực tiễn; hoặc có thể tiếp tục học tập ở bậc tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế.