star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ


NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ
1. Mục tiêu kiến thức
- Kiến thức đại cương: Giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ văn phòng bằng tiếng Việt và tiếng Anh /Nhật/Trung trong môi trường làm việc quốc tế. 
 - Kiến thức ngành: Nắm được kiến thức tổng quát, toàn diện, có phương pháp và những công cụ phân tích các hiện tượng Quan hệ Quốc tế. Trên cơ sở đó có khả năng tiếp nhận những kiến thức chuyên ngành về những vấn đề QHQT chung của thế giới và khu vực. 
 - Kiến thức chuyên ngành: 
+ Nắm được những tri thức cơ bản về đất nước học một số nước lớn trên thế giới và các nước Đông Nam Á cũng như mối quan hệ của các nước này đối với nước ta.
 + Nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng trong tình hình hiện nay 
2. Mục tiêu về kỹ năng: 
+ Kỹ năng cứng: 
- Kỹ năng cơ bản về đàm phán quốc tế, nâng cao khả năng ứng dụng trong công tác đối ngoại. 
- Kỹ năng công tác văn phòng đối ngoại trong môi trường quốc tế. 
- Có phương pháp trong việc thuyết trình, trao đổi về các vấn đề liên quan QHQT. 
- Kỹ năng chung về trình bày, thảo luận và đối thoại khoa học về các vấn đề QHQT trong khu vực và thế giới. 
+Kỹ năng mềm: 
- Khả năng chịu áp lực công việc
- Khả năng giao tiếp 
- Khả năng làm việc theo nhóm đa ngành, đa lĩnh vực 
+Kỹ năng về ngoại ngữ: 
+ Đối với chương trình tiếng Anh: B1 (khung châu Âu)
+ Đối với chương trình tiếng Nhật: N3
+ Đối với chương trình tiếng Trung: HSK3
3. Mục tiêu về thái độ:
- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
- Có nhận thức đúng về các vấn đề của đất nước và mối quan hệ qua lại giữa tình hình trong nước và Quốc tế.
 - Thái độ tôn trọng đúng mức và phù hợp về đất nước và vùng đất nơi mình đang sinh sống, quyết tâm đi sâu nghiên cứu và vận dụng trong thực triển công tác về các vấn đề QHQT.