star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại học

Quan hệ Quốc tế (Chương trình tiếng Anh, Nhật, Trung)

Mã ngành: 7310206.

Mã Chuyên ngành:

- Chương trình Tiếng Anh: 608.

- Chương trình Tiếng Nhật: 604.

- Chương trình Tiếng Trung: 603.

Môn Xét tuyển theo Học bạ Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG
1.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, Ngoại ngữ
3.Văn, Toán, Lý
4.Toán, Lý, Ngoại ngữ
1.Văn, Sử, Địa
2.Văn, Toán, KHXH
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ
4.Toán, Lý, Ngoại ngữ