star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Mô tả Môn học


Truyền thông Đa phương tiện


Course Number Course Name Number of Credit Hours
AES 251 Đại Cương Mỹ Học 3 Credits
ART 221 Photography 2 Credits
ART 343 Thiết Kế Ấn Phẩm 2 Credits
COM 201 Nhập Môn Truyền Thông 3 Credits
COM 250 Đại Cương Sản Phẩm Truyền Thông 2 Credits
COM 435 Quan Hệ Công Chúng 2 Credits
CS 201 Tin Học Ứng Dụng 3 Credits
CUL 251 Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam 3 Credits
DMS 365 Video & Audio Fundamentals 3 Credits
DMS 464 Filmmaking, Video & Media Practices 2 Credits
DTE-HSS 102 Hướng Nghiệp 1 1 Credits
DTE-HSS 152 Hướng Nghiệp 2 1 Credits
ENG 116 Reading - Level 1 1 Credits
ENG 117 Writing - Level 1 1 Credits
ENG 118 Listening - Level 1 1 Credits
ENG 119 Speaking - Level 1 1 Credits
ENG 166 Reading - Level 2 1 Credits
ENG 167 Writing - Level 2 1 Credits
ENG 168 Listening - Level 2 1 Credits
ENG 169 Speaking - Level 2 1 Credits
ENG 216 Reading - Level 3 1 Credits
ENG 217 Writing - Level 3 1 Credits
ENG 218 Listening - Level 3 1 Credits
ENG 219 Speaking - Level 3 1 Credits
HIS 221 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 1 2 Credits
HIS 222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 2 Credits
IS 381 Thương Mại Điện Tử 3 Credits
JOU 251 Cơ Sở Lý Luận Báo Chí 2 Credits
JOU 335 Báo In 2 Credits
JOU 360 Lịch Sử Báo Chí (Thế Giới & Việt Nam) 2 Credits
JOU 373 Ngôn Ngữ Báo Chí 2 Credits
JOU 386 Báo Nói 2 Credits
JOU 435 Báo Điện Tử 2 Credits
JOU 439 Truyền Hình 2 Credits
LAW 201 Pháp Luật Đại Cương 2 Credits
LAW 305 Luật Báo Chí 1 Credits
LIN 150 Dẫn Luận Ngôn Ngữ Học 2 Credits
LIN 261 Ngữ Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp 2 Credits
LIT 372 Văn Học Phương Tây 2 Credits
LIT 412 Văn Học Việt Nam từ 1945 đến nay 3 Credits
MKT 251 Tiếp Thị Căn Bản 3 Credits
MKT 364 Quảng Cáo & Chiêu Thị 3 Credits
MKT 404 Hành Vi Tiêu Dùng 3 Credits
MTH 100 Toán Cao Cấp C 3 Credits
POS 361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2 Credits
PSY 151 Đại Cương Tâm Lý Học 3 Credits
PHI 100 Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) 2 Credits
PHI 306 Logic Học 3 Credits
SOC 151 Đại Cương Xã Hội Học 3 Credits