star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ


1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (*):     64 tín chỉ, trong đó:
-     Khối kiến thức chung (bắt buộc):      4 tín chỉ
-     Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:    36 tín chỉ
    + Bắt buộc:                                       16 tín chỉ
    + Lựa chọn:                                       20/40 tín chỉ
-     Luận văn thạc sĩ:         20 tín chỉ
(Ghi chú (*): Tổng số tín chỉ phải tích lũy không tính học phần Ngoại ngữ cơ bản)
 
2.  Thực hiện chương trình
    Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế được thực hiện theo khóa đào tạo (khóa học), năm học và học kỳ. Mỗi năm được chia thành hai học kỳ
    Thời gian đào tạo thạc sĩ chuẩn là 2 năm. Tuy nhiên, thời gian kéo dài được phép là 1 năm.
    Khối Kiến thức chung (Triết học, Ngoại ngữ cơ bản) được tổ chức học trước, sau đó là các học phần thuộc Khối Kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Trong đó, các học phần bắt buộc và lựa chọn của hai khối này được mở xen kẽ nhau.    Việc giảng dạy được tổ chức theo các lớp khóa học và lớp học phần. Lớp khóa học được tổ chức cho những người cùng một chương trình đào tạo trong cùng một khóa học ổn định từ đầu đến cuối mỗi khóa học. Lớp học phần được tổ chức cho những người đăng ký học cùng một học phần trong học kỳ. Số lượng học viên tối thiểu cho mỗi lớp học phần do Nhà Trường quy định dựa trên đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của đơn vị. Lớp học phần sẽ không được tổ chức khi số lượng người đăng ký ít hơn số quy định tối thiểu này. Khi đó, học viên có thể đăng ký học phần khác hoặc đăng ký vào những học kỳ sau. Giảng viên học phần trực tiếp phụ trách lớp học phần. 
    Tham gia giảng dạy là những cán bộ giảng dạy cơ hữu của Khoa và Trường, kết hợp mời giảng viên kiêm nhiệm (có hợp đồng với Trường), giảng viên thỉnh giảng (có hợp đồng với Khoa). Giảng viên tham gia giảng dạy được lựa chọn dựa trên tiêu chí chính như bằng cấp, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực sư phạm, đạo đức nghề nghiệp,…
    Số lượng tín chỉ mỗi học viên đăng ký trong mỗi học kỳ tối thiểu là 6 tín chỉ và tối đa là 18 tín chỉ. Trường hợp học viên có nguyện vọng đăng ký học phần ít hơn số tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ, phải có sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị đào tạo.
    Điểm đánh giá học phần (gọi là điểm học phần) là điểm trung bình có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận (gồm điểm kiểm tra thường xuyên, điểm báo cáo thảo luận, điểm kiểm tra định kỳ trên lớp,…) và điểm thi kết thúc học phần. Trọng số các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được quy định trong đề cương học phần, và được công bố cho người học biết ngay khi bắt đầu học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phầnlà bắt buộc và có trọng số không dưới 60%. Các điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm từ 0 tới 10, lẻ đến 0,5. Điểm học phần được tính theo trọng số và làm tròn đến một chữ số thập phân và được chuyển thành điểm chữ.
    Đề tài luận văn và cán bộ hướng dẫn luận văn cao học cho học viên được đơn vị chuyên môn đề nghị và thủ trưởng cơ quan đào tạo phê duyệt trước khi kết thúc thời gian đào tạo 12 tháng.
    Học viện được bảo vệ luận văn khi có đủ các điều kiện sau:
-     Đã tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo thạc sĩ và hoàn thành luận văn trong thời gian đào tạo tối đa cho phép, có điểm trung bình chung tích lũy các môn học đạt từ 2.0 trở lên;
-    Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra được quy định tại Quy chế đào tạo Sau đại học của Đại học Duy Tân;
-    Có đơn đề nghị được bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, có ý kiến xác nhận của cán bộ hướng dẫn là luận văn đạt yêu cầu theo quy định của Đại học Duy Tân
-    Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;
-    Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn;
-    Đã hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định của đơn vị đào tạo.
Việc tổ chức đánh giá luận văn thực hiện theo Quy chế đào tạo Sau đại học của Đại học Duy Tân đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

3. Phân bổ thời lượng dự kiến

TT    Học kỳ        Số tín chỉ cần tích lũy        Ghi chú
1    Học kỳ 1    18                Học viên có thể tự tích lũy Ngoại ngữ cơ bản (4 tín chỉ)
2    Học kỳ 2    15                Giao đề tài luận văn
3    Học kỳ 3    11                Học viên vừa học, vừa triển khai thực hiện luận văn
4    Học kỳ 4    20                Học viên thực hiện và bảo vệ luận văn