star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

VỊ TRÍ VIỆC LÀM DÀNH CHO CỬ NHÂN VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA - DU LỊCH)


Vị trí công việc của người học sau khi tốt nghiệp

Từ chuẩn năng lực của ngành có thể suy ra các môi trường làm việc và nghề nghiệp đặc trưng của ngành như sau:

              Chức danh

               nghề nghiệp  

 

Môi trường

 làm việc

Nghiên cứu viên

Giảng viên

Chuyên viên quản lý văn hóa

Nhân viên văn hóa thông tin

Nhân viên du lịch, lữ hành

Thuyết minh viên, hướng dẫn viên

Cơ quan nghiên cứu văn hóa

 

 

 

 

 

 

Các cơ quản quản lý văn hóa, du lịch địa phương

 

 

 

 

 

 

Bảo tàng,

 

 

 

 

 

 

Tổ chức phi chính phủ

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện văn hóa du lịch

 

 

 

 

 

 

Trường Đại học, Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực du lịch, lữ hành

 

 

 

 

 

 

Khu di tích lịch sử văn hóa và danh thắng

 

 

 

 

 

 

     Chú giải:

 

  1. Người học sẽ làm được ngay sau khi tốt nghiệp

 

  1. Người học có thể làm được. Người học sẽ làm được tốt hơn nếu tích lũy kinh nghiệm và học thêm (học bổ sung, học nâng cao trình độ)

 

  1. Không có vị trí việc làm tại môi trường làm việc tương ứng