star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chương trình học


K-27 - Văn Hóa Du Lịch (Đại Học)


Mã Môn học Tên Môn học Số ĐVHT
ĐẠI CƯƠNG
Phương Pháp (Học Tập)
(Bắt buộc)
PHI 100 Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) 2 Credits
COM 141 1 Credits
COM 142 1 Credits
Công Nghệ Thông Tin
(Bắt buộc)
CS 201 Tin Học Ứng Dụng 3 Credits
Khoa Học Tự Nhiên
(Bắt buộc)
Toán Học
(Bắt buộc)
MTH 100 Toán Cao Cấp C 3 Credits
Khoa Học Xã Hội
(Bắt buộc)
Đạo Đức & Pháp Luật
(Chọn 1 trong 3)
LAW 201 Pháp Luật Đại Cương 2 Credits
DTE 201 Đạo Đức trong Công Việc 2 Credits
MED 268 Y Đức 2 Credits
Tự chọn về Xã hội
(Chọn 2 trong 5)
AHI 392 Lịch Sử Kiến Trúc Phương Tây 2 Credits
AHI 391 Lịch Sử Kiến Trúc Phương Đông & Việt Nam 2 Credits
HIS 221 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 1 2 Credits
HIS 222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 2 Credits
EVR 205 Sức Khỏe Môi Trường 2 Credits
Hướng Nghiệp
(Bắt buộc)
DTE-HSS 102 Hướng Nghiệp 1 1 Credits
DTE-HSS 152 Hướng Nghiệp 2 1 Credits
Triết Học & Chính Trị
(Bắt buộc)
PHI 150 3 Credits
POS 151 2 Credits
POS 351 2 Credits
HIS 362 2 Credits
POS 361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2 Credits
Ngoại Ngữ
(Chọn 12 trong 16)
ENG 116 Reading - Level 1 1 Credits
ENG 117 Writing - Level 1 1 Credits
ENG 118 Listening - Level 1 1 Credits
ENG 119 Speaking - Level 1 1 Credits
ENG 166 Reading - Level 2 1 Credits
ENG 167 Writing - Level 2 1 Credits
ENG 168 Listening - Level 2 1 Credits
ENG 169 Speaking - Level 2 1 Credits
ENG 216 Reading - Level 3 1 Credits
ENG 217 Writing - Level 3 1 Credits
ENG 218 Listening - Level 3 1 Credits
ENG 219 Speaking - Level 3 1 Credits
ENG 266 Reading - Level 4 1 Credits
ENG 267 Writing - Level 4 1 Credits
ENG 268 Listening - Level 4 1 Credits
ENG 269 Speaking - Level 4 1 Credits
GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG
Giáo Dục Thể Chất Căn Bản
(Bắt buộc)
ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không 1 Credits
Giáo Dục Thể Chất Sơ Cấp (Tự chọn)
(Chọn 1 trong 6)
ES 224 Bóng Bàn Cơ Bản 1 Credits
ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 Credits
ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 Credits
ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp 1 Credits
ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 Credits
ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 Credits
Giáo Dục Thể Chất Cao Cấp (Tự chọn)
(Chọn 1 trong 6)
ES 274 Bóng Bàn Nâng Cao 1 Credits
ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1 Credits
ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 Credits
ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp 1 Credits
ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 Credits
ES 276 Cầu Lông Cao Cấp 1 Credits
ĐẠI CƯƠNG NGÀNH
Kinh Tế
(Bắt buộc)
ECO 151 Căn Bản Kinh Tế Vi Mô 3 Credits
Xã Hội Học
(Bắt buộc)
SOC 151 Đại Cương Xã Hội Học 3 Credits
Xác Suất Thống Kê & Tối Ưu Hóa
(Bắt buộc)
STA 151 Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán 3 Credits
Tâm Lý Học
(Bắt buộc)
PSY 151 Đại Cương Tâm Lý Học 3 Credits
Lịch Sử
(Bắt buộc)
HIS 161 Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam 3 Credits
Mỹ Học
(Bắt buộc)
AES 251 Đại Cương Mỹ Học 3 Credits
Văn Hóa
(Bắt buộc)
CUL 251 Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam 3 Credits
CUL 203 Nhập Môn Văn Hóa Du Lịch 2 Credits
Địa Lý
(Bắt buộc)
GEO 311 Địa Lý Việt Nam 3 Credits
Giải Pháp PBL
(Bắt buộc)
CUL 296 1 Credits
Tự Chọn
(Chọn 1 trong 2)
IB 351 Thương Mại Quốc Tế 3 Credits
GEO 372 Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Thế Giới 3 Credits
Du Lịch
(Bắt buộc)
TOU 151 Tổng Quan Du Lịch 2 Credits
HOS 151 Tổng Quan Ngành Lưu Trú 2 Credits
HOS 250 Tài Nguyên Du Lịch 3 Credits
MKT 253 Tiếp Thị Du Lịch 3 Credits
CSN 161 Ẩm Thực Việt Nam - Lý Thuyết & Thực Hành 2 Credits
CHUYÊN NGÀNH
Nhà hàng & Khách sạn
(Bắt buộc)
Tự Chọn Nghiệp Vụ Khách Sạn & Nhà Hàng
(Chọn 1 trong 2)
HOS 361 Giới Thiệu Nghiệp Vụ Nhà Hàng 3 Credits
HOS 371 Giới Thiệu Nghiệp Vụ Khách Sạn 3 Credits
Tự Chọn Nghiệp Vụ Bàn & Lễ Tân
(Chọn 1 trong 2)
HOS 372 Nghiệp Vụ Lễ Tân 2 Credits
HOS 364 Nghiệp Vụ Bàn 2 Credits
Lữ Hành
(Bắt buộc)
TOU 364 Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch 3 Credits
TOU 404 Quản Trị Kinh Doanh Lữ Hành 3 Credits
TOU 431 Tuyến Điểm Du Lịch Việt Nam 2 Credits
Văn Hóa Việt Nam
(Bắt buộc)
Tự Chọn Văn Hóa
(Chọn 1 trong 2)
CUL 420 Văn Hóa Champa 2 Credits
CUL 418 Văn Hóa Miền Trung & Tây Nguyên 2 Credits
CUL 311 Văn Hóa Làng & Du Lịch Bản Làng 2 Credits
THE 311 Tín Ngưỡng của Các Dân Tộc ở Việt Nam 2 Credits
PHI 321 Tư Tưởng Phương Đông 2 Credits
Mỹ Học Việt Nam
(Bắt buộc)
Tự Chọn Phong Tục, Di Sản và Lịch Sử
(Chọn 2 trong 3)
AHI 312 Lịch Sử Âm Nhạc Cổ Truyền Việt Nam 2 Credits
AES 270 Di Sản Mỹ Thuật Thế Giới và Việt Nam 2 Credits
CUL 416 Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam 3 Credits
VIE 370 Chữ Hán và Hán Việt 3 Credits
Sự Kiện
(Chọn 1 trong 2)
COM 435 Quan Hệ Công Chúng 2 Credits
TOU 411 Quản Trị Sự Kiện 2 Credits
Ngoại Ngữ Chuyên Ngành
(Chọn 1 trong 2)
ENG 383 Anh Văn Lễ Tân 2 Credits
ENG 431 Anh Văn Thương Mại 2 Credits
Giải Pháp PBL
(Bắt buộc)
CUL 396 1 Credits
CUL 496 1 Credits
Pháp Luật
(Bắt buộc)
LAW 413 Pháp Luật Du Lịch (Việt Nam) 2 Credits
Tốt Nghiệp
(Chọn 1 trong 2)
CUL 448 Thực Tập Tốt Nghiệp 5 Credits
CUL 449 Khóa Luận Tốt Nghiệp 5 Credits