star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp


- Nghiên cứu và giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn của văn học của xã hội đương đại và định hướng tương lai

- Nghiên cứu viên trong các cơ quan nghiên cứu văn học, báo chí; Các cơ quản lý Văn học, báo chí, Truyền thông; Phòng truyền thông tại các tổ chức, doanh nghiệp; Trường Đại học, Cao đẳng

- Giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng

- Chuyên viên ngành văn học, báo chí, truyền thông ở các cơ quan quản lý Văn học, báo chí, Truyền thông; Phòng truyền thông tại các tổ chức, doanh nghiệp; Trường Đại học, Cao đẳng

- Phóng viên, Biên tập viên các cơ quan Báo chí Truyền thông

- Nhân viên ngành truyền thông

- Quản lý Văn học, báo chí, truyền thông