star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chuẩn đầu ra


1. Kiến thức

SO 1 Học viên làm chủ kiến thức một số lí thuyết văn học hiện đại, hậu hiện đại; phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội - nhân văn; văn học - nghệ thuật, quản lý văn hóa, giảng dạy văn học và giáo dục học sinh ở trường phổ thông, cao đẳng và đại học.

SO 2 Học viên nắm vững kiến thức về các lĩnh vực liên ngành liên quan đến quá trình sáng tác, tiếp nhận văn học; nghiên cứu, giảng dạy văn học trong nhà trường; ứng dụng hiệu quả tri thức liên ngành vào lĩnh vực văn hóa, văn học, giáo dục, truyền thông…

SO 3 Học viên năm vững kiến thức chuyên sâu về những thành tựu của văn học Việt Nam và tinh hoa văn học thế giới, có thể phát triển kiến thức và phương pháp mới, tiếp tục nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

2. Kỹ năng

SO 4 Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những kiến thức mới, phương pháp mới trong hoạt động thực tiễn.

SO 5 Có kỹ năng phân tích, đánh giá tình hình và xu hướng phát triển của lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, văn học, giáo dục; có khả năng tư vấn và đề xuất các giải pháp quản lý, phát triển các lĩnh vực văn hóa, văn học, giáo dục và các lĩnh vực quản lý liên quan.

SO 6 Có kỹ năng thực hiện thành thạo các hoạt động tự trải nghiệm nghề nghiệp để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp và dẫn dắt người khác tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp.

SO 7 Có kỹ năng phân tích, tiếp cận văn bản văn học từ nhiều góc độ; hệ thống hóa, khái quát hóa, phân tích và đánh giá các vấn đề văn học – nghệ thuật.

SO 8 Có kĩ năng cập nhật, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các kiến thức văn học vào nghiên cứu, giảng dạy và giải quyết yêu cầu thực tiễn trong các lĩnh vực có liên quan; thích ứng với những biến đổi của văn hóa – nghệ thuật, văn học, giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa.

SO 9 Có kỹ năng làm việc hiệu quả, vận hành nhóm, phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm. Có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

SO 10 Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 4 Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc các văn bằng chứng chỉ theo bảng tham chiếu qui đổi kèm theo thông tư 23/2021/TT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 30 tháng 08 năm 2021.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

SO 11 Có nhận thức đúng về các vấn đề của đất nước và con người

SO 12 Tôn trọng đúng mức và phù hợp về đất nước và vùng đất nơi mình đang sinh sống, quyết tâm đi sâu nghiên cứu và vận dụng trong thực tiễn công tác về các vấn đề Văn học.

SO 13 Định hướng tư tưởng, bồi dưỡng nhân cách đạo đức một cách đúng đắn và nhân văn. Hiểu và làm việc theo đúng pháp luật. Có thái độ nghiêm túc, tự giác và có trách nhiệm và đam mê với học tập và công việc.