star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Trí tuệ, Đổi mới và Phát triển bền vững


 

Đại hội chi bộ Trường ngoại ngữ - Xã hội nhân văn nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã họp ngày 30 tháng 8 năm 2022.

Đại hội có mặt 19 đảng viên trên tổng số 23 đảng viên được triệu tập.

Đại hội nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022 - 2025 vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025 do chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày; nghe báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội .

Đại hội thống nhất:

1. Tán thành cao với nội dung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 nêu trong Báo cáo trình Đại hội với những nội dung cơ bản sau đây:

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tình hình chi bộ và Trường Ngoại ngữ - Xã hội nhân văn ổn định, kết quả hoàn thành năm sau, cao hơn năm trước và luôn phát triển, góp phần tích cực vào thành tích chung của Trường Đại học Duy Tân.

- Công tác xây dựng chi bộ: Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ và tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên trong chi bộ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

- Lãnh đạo công tác các đoàn thể chính trị: Quan tâm, lãnh đạo và tạo điều kiện để Công đoàn bộ phận và Đoàn thanh niên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, phối hợp thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong từng năm học.

2. Đại hội nhất trí phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu sau:

- Phương hướng chung:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Trường Ngoại ngữ - Xã hội nhân văn ổn định, phát triển nhanh hơn và vững chắc hơn.

- Mục tiêu:

Xây dựng Chi bộ phát triển thành Đảng bộ bộ phận, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, góp phần xây dựng Trường Đại học Duy Tân thành Đại học khởi nghiệp và trở thành Tập đoàn Đại học Duy Tân vững mạnh.

- Chỉ tiêu chủ yếu:

+ Phấn đấu từ 2-3 cán bộ, đảng viên nghiên cứu sinh; có 100% đảng viên là giảng viên nghiên cứu khoa học; có từ 80-100% đảng viên giảng viên đạt chuẩn tiếng Anh; mỗi đảng viên giảng viên phải ký kết, quan hệ với ít nhất một doanh nghiệp.

+ Phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt tong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bồi dưỡng kết nạp được 9 đảng viên mới, trong đó 3 khoa Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn phải có đảng viên.

+ 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, chấp hành tốt nội quy lao động, quy chế làm việc của nhà trường, bảo quản tốt cơ sở vật chất, máy móc thiết bị không để hư hỏng, mất mát.

+ 100% đảng viên phải có bài báo hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, có điểm hoạt động khoa học; 80% đảng viên đạt thi đua từ B- trở lên; 80% đảng viên là sinh viên đạt sinh viên 5 tốt cấp trường. 

+ Phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập các nghị quyết của Đảng, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng “Văn hóa Duy Tân”.

+ Xây dựng Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh xuất sắc”.

+ Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu hàng năm có từ 50% đảng viên trong nhiệm kỳ phải được kiểm tra.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cán bộ, đảng viên, giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, góp phần cùng lãnh đạo, cán bộ giảng viên, nhân viên, sinh viên toàn trường “giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững”; giữ vững Top 801-1000 trường đại học tốt nhất Thế giới và Top 100 trường Đại học tốt nhất Châu Á và được nâng mức xếp hạn cao hơn. Xây dựng Trường Ngoại ngữ - Xã hội nhân văn trở thành điểm sáng đi đầu về đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cán bộ, đảng viên phải thực sự tiền phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao như giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quan hệ doanh nghiệp, tuyển sinh và thực hiện các chỉ tiêu thi đua.

- Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo mọi điều kiện để đảng viên được học tập và rèn luyện nhân cách và đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng. Tập trung lãnh đạo và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ đảng viên, giảng viên giữ vững ổn định về tư tưởng, thực sự yên tâm công tác lâu dài tại trường và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường bền vững.

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ và đảng viên

Xây dựng Chi bộ “ bốn tốt” theo tinh thần NQTW 5 khóa XIII. (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, thực hiện công tác kiểm tra theo đúng hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Nhà trường.

- Công tác Đoàn thể quần chúng

Kiện toàn tổ chức Công đoàn Trường Ngoại ngữ - Xã hội nhân văn, đưa hoạt động công đoàn đi vào nề nếp, mọi đoàn viên công đoàn phải luôn chấp hành tốt nội quy lao động, quy chế làm việc của nhà trường, vệ sinh an toàn máy móc thiết bị và có ý thức cao trong thực hiện tốt Văn hóa Duy Tân. Lãnh đạo Ban chấp hành đoàn thực hiện Chương trình hành động của Đoàn, chú ý bám vào mục tiêu nhiệm vụ học tập và rèn luyện cho đoàn viên và sinh viên, thực hiện Văn hóa Duy Tân, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ư tú cho Chi bộ xem xét kết nạp đảng.

4. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Chi ủy chi bộ khóa mới cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

5. Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 05 đồng chí; Trong đó: đồng chí Nguyễn Mậu Minh giữ chức Bí thư, đồng chí Hoàng Thị Hường giữ chức Phó bí thư chi bộ. Sau Đại hội Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

6. Giao cho Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ VIII, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên Trường Ngoại ngữ - Xã hội nhân văn tiếp tục phát huy truyền thống của chi bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 của chi bộ đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ VIII./.

Với những kết quả nói trên, chúng ta có thể báo cáo với toàn đảng viên và cán bộ, giảng viên Trường Ngoại ngữ - Xã hội nhân văn: Đại hội Chi bộ Trường Ngoại ngữ - Xã hội nhân văn nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã thành công tốt đẹp./.

 

Th.S Nguyễn Thị Hải Lên, Giảng viên Bộ môn LLCT