star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tốt nghiệp


Lịch trả hồ sơ ra trường tháng 7/2022


Để thuận tiện cho việc hoàn tất thủ tục ra trường cho sinh viên, Phòng CTSV thông báo đến các khoa lịch trả hồ sơ cho sinh viên bắt đầu từ ngày 18/07/2022 theo lịch như sau:Để thuận tiện cho việc hoàn tất thủ tục ra trường cho sinh viên, Phòng CTSV thông báo đến các khoa lịch trả hồ sơ cho sinh viên bắt đầu từ ngày 18/07/2022 theo lịch như sau:

Xem thêm

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022


Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022

Xem thêm