star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo v/v nhận đơn tham dự Tốt nghiệp


Sinh viên từ Khóa K25 trở về trước tất cả các chuyên ngành đã hoàn thành xong chương trình học, chưa tham gia học phần Tốt nghiệp (Thực tập tốt nghiệp , Thi tốt nghiệp, CNTN) thì làm đơn nộp về khoa

Thời gian nhận đơn:

  • Đối với Sinh viên Thực tập TN: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/1/2024

  • Đối với Sinh viên Thi tốt nghiệp, CNTN: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2024

Mẫu đơn lấy ở Website Khoa, có xác nhận của địa phương

https://xhnv.duytan.edu.vn/.../don-xin-tham-du-tot-nghiep...

Trân trọng!