star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo v/v làm đơn xét CNTN Tháng 12/2023


Sinh viên Khóa K25 trở về trước đã hoàn thành xong chương trình học mà chưa xét CNTN thì làm đơn tham dự Tốt nghiệp tháng 12 nộp về Khoa

Thời gian nộp: Từ ngày thông báo đến hết ngày 24/11/2023

Mẫu đơn đính kèm ở file

Trân trọng!

Files đính kèm