star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Trần Lê Vân Anh - K26 Truyền thông đa phương tiện


Là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, chuyên sản xuất content với kinh nghiệm trong những chương trình lớn như Your Dream của JCI Danang, Wars of words 2019