star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo v/v nhận bảo hiểm y tế


TRƯỜNG  ĐẠI  HỌC DUY TÂN                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                   BAN DỰ ÁN PHÒNG KHÁM                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               TRẠM Y TẾ                                                                             
                                                             

                                           THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT

    Kính gửi:               - Các đơn vị trong trường.
                                 - Sinh viên.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Trạm Y tế trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên về việc nhận thẻ BHYT Sinh viên như sau:
- Các trường hợp Sinh viên hoặc người nhận thay đến nhận BHYT: 
    Đến nhận tại phòng thường trực y tế phòng 204, cơ sở 254 NVL.

- Các trường hợp không đến trường xin liên hệ số điện thoại Trạm y tế 0986151552 để được cung cấp thông tin, ảnh thẻ và hướng dẫn tải App cài đặt VssID trên điện thoại Smartphone để sử dụng BHYT không dùng thẻ.

Đề nghị các đơn vị thông báo đến Sinh viên được biết thực hiện.

                                                                            Đà nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2021
                                                                                     TRẠM Y TẾ TRƯỜNG
                                                                                        YS. ĐỖ THẮNG