star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng năm 2022


Thông báo lịch học GDQP năm 2022, 

Các bạn sinh viên theo dõi lịch học chi tiết tại đường link này

/upload/files/L%E1%BB%8Bch%20h%E1%BB%8Dc%20chi%20ti%E1%BA%BFt%20GDQP.pdf