star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại học Duy Tân chính thức đào tạo bậc Tiến sĩ ngành Quan hệ Quốc tế


Từ năm 2013, Đại học Duy Tân được Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp phép đào tạo  bậc Tiến sĩ trở thành cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đầu tiên ở Việt Nam được đào tạo Tiến sĩ. Ngày 30/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho phép đào tạo Tiến sĩ ngành Quan hệ Quốc tế để cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao nhất trên cơ sở các chương trình đào tạo có chất lượng. 

Thời gian đào tạo trình độ Tiến sĩ

- Đối với người có bằng Thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục. Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung được thì nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu 4 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.
 
Hoàn thành Chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Duy Tân, nghiên cứu sinh sẽ: 
 
- Biết cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn
- Biết phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu
- Biết ứng dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thiết yếu của lĩnh vực nghiên cứu
- Có kỹ năng nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm
- Biết đào tạo, hướng dẫn và giảng dạy các bậc học Đại học và Thạc sĩ