star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x
Nguyễn  Thanh Sinh

Nguyễn Thanh Sinh


Vị trí Làm việc: Trưởng - Phó Bộ môn (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Trưởng BM QHQT

Tổng quan


Quá trình Đào tạo. 
- Tốt nghiệp chương trình Đại học ngành Việt Nam học, năm 2006, tại Trường Đại học Đà Lạt.
- Tốt nghiệp chương trình Cao học ngành Lịch sử Việt Nam, năm 2011, tại Trường Đại học Sư phạm Huế.
- Tốt nghiệp chương trình Nghiên cứu sinh ngành Quan hệ Quốc tế, năm 2017, tại Trường Đại học Vân Nam, Trung Quốc.
Quá trình công tác: 
Từ năm 2007 đến nay: giảng dạy tại Trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng.

Sơ yếu lý lịch