star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x
Ngô Minh Hiệp

Ngô Minh Hiệp


Vị trí Làm việc: Phó Trưởng khoa (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Sơ yếu lý lịch