star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x
Nguyễn Mậu Minh

Nguyễn Mậu Minh


Vị trí Làm việc: Trưởng - Phó Bộ môn (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn LLCT

Sơ yếu lý lịch