star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x
Nguyễn Thị Kim Bài

Nguyễn Thị Kim Bài


Vị trí Làm việc: Trưởng - Phó Bộ môn (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó Bộ môn BC-TT

Sơ yếu lý lịch