star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x
Ngô Thị Thảo Quỳnh

Ngô Thị Thảo Quỳnh


Vị trí Làm việc: Trưởng - Phó Bộ môn (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Sơ yếu lý lịch