star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Sứ mạng - Tầm nhìn


1. SỨ MẠNG

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn tạo dựng một môi trường giáo dục cấp tiến và nhân văn, cung cấp cho người học những nền tảng về kiến thức, kỹ năng, thái độ để phát huy tiềm lực và trao cơ hội để người học đạt được các kỳ vọng giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Khoa còn chú trọng các giá trị giáo dục nhân bản và kích thích người học tư duy sáng tạo, tăng khả năng thích ứng và tôn trọng sự khác biệt để thành công và hạnh phúc trong môi trường đa dạng toàn cầu.

2. TẦM NHÌN

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn là một khoa đứng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội ở miền Trung Việt Nam, nơi sinh viên an tâm lựa chọn để học tập và khởi nghiệp. Đây cũng là nơi mà những giá trị và khát vọng của giảng viên và sinh viên được công nhận và tỏa sáng khắp toàn cầu.