star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

VỊ TRÍ VIỆC LÀM DÀNH CHO CỬ NHÂN VĂN HỌC (CHUYÊN NGÀNH VĂN - BÁO CHÍ)


Học ngành Văn học, chuyên ngành Văn Báo Chí, ra trường các em có thể đảm nhận các công việc sau;
- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện và các trung tâm nghiên cứu về Văn học, Báo chí, Truyền thông.
- Phóng viên, bình luận viên, biên tập viên, điều phối viên truyền thông và tổ chức sự kiện cho các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng.
- Chuyên viên tại các cơ quan thông tin, truyền thông cấp tỉnh, thành phố, huyện, xã (như cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản hoặc thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi những kiến thức cơ bản, hệ thống về truyền thông và nghiệp vụ báo chí như các cơ quan văn hoá – tư tưởng, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, ngoại giao,...).
Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành: Văn học, Ngôn ngữ, Báo chí, Truyền thông.