star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH VĂN HỌC (CHUYÊN NGÀNH VĂN - BÁO CHÍ)


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH VĂN HỌC (CHUYÊN NGÀNH VĂN - BÁO CHÍ)

Đào tạo cử nhân Văn – Báo chí theo học chế tín chỉ hướng đến những mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học, ngôn ngữ học và báo chí vừa nâng cao, vừa thiết thực để sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy văn học và báo chí, truyền thông.

- Kỹ năng:

+ Đáp ứng yêu cầu theo điều 27 - Quy chế đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Có trình độ ngoại ngữ Toiec 450, trình độ tin học văn phòng tương đương bằng B (thông qua đợt khảo sát cuối khóa do trường tổ chức).

+ Biết vận dụng kiến thức đã học một cách chủ động và sáng tạo vào hoạt động thực tiễn của chuyên ngành được đào tạo.

+ Có khả năng tự học, tự nâng cao trình độ để đi sâu vào chuyên ngành và tiếp tục học thêm ở các bậc học cao hơn.

+ Được đào tạo một số kỹ năng về ngành Báo như: Nắm vững quy trình lao động sáng tạo tác phẩm trên các loại hình báo chí khác nhau, đặc biệt là loại hình Báo in, Phát thanh và Báo mạng; Thông thạo kỹ năng của phóng viên báo chí như kỹ năng phát hiện đề tài, thu thập, xử lý thông tin, thể hiện tác phẩm; Hiểu rõ một số kỹ năng cơ bản của một biên tâp viên như: Quy trình biên tập một tác phẩm báo chí, kỹ năng phân tích, thẩm định và biên tập một tác phẩm báo chí; Sử dụng thành thạo máy ghi âm, máy ảnh phục vụ cho hoạt động sáng tạo tác phẩm

- Thái độ

+ Nhiệt tình, tự giác trong học tập trong chính khóa và ngoại khóa;

+ Có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, phục vụ nhân dân;

+ Tham gia giới thiệu những giá trị tiêu biểu của văn học của thế giới vào Việt Nam và giới thiệu di sản văn học dân tộc ra nước ngoài … nhằm góp phần xây dựng và phát triển nền văn học nhằm góp phần xây dựng nền văn học-báo chí tiên tiến giàu bản sắc dân tộc, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.