star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế


Môn học Quan hệ kinh tế quốc tế là môn học được tiếp cận dưới góc độ là môn học “liên ngành” (bao gồm kinh tế học, kinh tế quốc tế, quan hệ quốc tế, pháp luật thương mại quốc tế…), cung cấp những kiến thức đại cương và nền tảng để giúp sinh viên có thể tiếp cận tốt những môn học thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp của ngành Luật thương mại quốc tế. Môn học này cũng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan hệ kinh tế quốc tế, làm nền tảng và bổ trợ cho việc nghiên cứu những môn học luật và lĩnh vực pháp luật có liên quan đến kinh tế quốc tế.

Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế được biên soạn hướng tới phục vụ sinh viên ngành Luật và ngành Luật thương mại quốc tế. Do đó các tác giả tiếp cận nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế chủ yếu từ khoa học về quan hệ quốc tế, luật học (đặc biệt là các quy định của WTO) và kinh tế vĩ mô.

Ths Đoàn Thị Cẩm Vân