star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Bản sắc quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn


“Bản sắc quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn” được nhóm tác giả của Học viện Ngoại giao biên soạn, nhằm mục tiêu giải quyết thực trạng thiếu vắng nghiên cứu tổng quát, hệ thống và cập nhật về vấn đề bản sắc quốc gia Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
Cuốn sách được viết bởi nhóm tác giả gồm Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Việt, Trưởng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao (chủ biên); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Thủy, Phó Trưởng Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao; Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Như Thanh, Trưởng ban Phát triển kỹ năng học thuật, thực hiện vào năm 2018.
Về mặt lý luận, cuốn sách hướng tới việc làm sáng tỏ nội hàm của khái niệm bản sắc quốc gia, 1 lĩnh vực chưa được thống nhất trong lý thuyết quan hệ quốc tế cơ bản hiện nay. Bên cạnh đó nhóm tác giả làm sáng tỏ mối liên hệ giữa bản sắc và lợi ích quốc gia, từ đó bổ sung cơ sở lý luận cho công cuộc hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam.

 

Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo